Δράσεις

Στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη περιλαμβάνονται:

 • Η συνδυασμένη μελέτη και έρευνα σε όλους τους τομείς τις βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Η συμβολή, στο σχεδιασμό, στη διαμόρφωση και στην εφαρμογή της στρατηγικής και των πολιτικών ανάπτυξης και θεσμικής στήριξης όλων των δραστηριοτήτων που αφορούν στη βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση καταναλωτών και ευαίσθητων ομάδων (π.χ. μαθητών) για τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και των πτυχών της σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.
 • Η παροχή υπηρεσιών συστηματικής πληροφόρησης και εκπαίδευσης/κατάρτισης προς κάθε ενδιαφερόμενη για τη βιώσιμη ανάπτυξη ομάδα καθώς και η παροχή τεχνικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας προς αυτές τις ομάδες.
 • Η συμβολή, συμπλήρωση και ο έλεγχος της δραστηριότητας των δημοσίων και μη κρατικών υπηρεσιών και η συνεργασία με εταιρίες αναπτυξιακού χαρακτήρα για την ορθή διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων και την υλοποίηση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Η ανάπτυξη των δομών και δράσεων που προάγουν την κοινωνική αλληλεγγύη, μειώνουν τη φτώχια και δίνουν πρόσβαση στην τροφή και το νερό.
 • Η προώθηση και υποστήριξη κάθε μορφής συνεργασίας με όλους τους φορείς και τις οργανώσεις που έχουν σαν σκοπό την προστασία της φύσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Η σύναψη και η ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με τις υπηρεσίες Υπουργείων, όπως Γεωργίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, κλπ., με τις αντίστοιχες διευθύνσεις της Ε.Ε. καθώς και με Διεθνής Οργανισμούς κάθε μορφής.
 • Η συμμετοχή σε προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας Μ.Κ.Ο. της Ε.Ε. και άλλων πολυμερών Διεθνών Οργανισμών.
 • Η προώθηση δράσεων και προγραμμάτων επείγουσας ανθρωπιστικής επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας καθώς και βοήθειας αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης των αναπτυσσόμενων χωρών με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την οικολογική γεωργία και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή τους.
 • Η εκπόνηση τομεακών και κλαδικών μελετών, ερευνών και στατιστικών αναλύσεων για ίδιο λογαριασμό καθώς και για λογαριασμό, αναφέροντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συλλόγων, συνδέσμων, σωματείων,  ομοσπονδιών, ιδρυμάτων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
 • Η εκπόνηση προτύπων, κανονισμών, πρωτοκόλλων για ίδιο λογαριασμό καθώς και για λογαριασμό, αναφέροντας ενδεικτικά, συλλόγων, συνδέσμων, σωματείων, ομοσπονδιών, ιδρυμάτων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
 • Η εκπόνηση έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, αναφέροντας ενδεικτικά, την εκπόνηση έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση, την γεωργία, το περιβάλλον, την ενέργεια, τη ναυτιλία, τον τουρισμό, τις μεταφορές, τη δημόσια διοίκηση, την πληροφορική, τις επικοινωνίες, τα διαδραστικά πολυμέσα, κλπ. καθώς και την εκπόνηση έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα.
 • Η εκπόνηση έρευνας και η πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, αναφέροντας ενδεικτικά, την εκπόνηση έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις πολιτιστικές επιστήμες, την κοινωνιολογία και στις οικονομικές επιστήμες.
 • Η ανάπτυξη ερευνών, βελτίωση των γνώσεων, συγκέντρωση πληροφοριών για τον προσανατολισμό της παραγωγής στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες του ανθρώπου, την ποιότητα, την προστασία των εδαφών και υδάτων και γενικά το σεβασμό στο περιβάλλον και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές.
 • Η έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων κάθε είδους στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής) με στόχο την ενημέρωση και πληροφόρηση κάθε ενδιαφερόμενου για τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και των πτυχών της.
 • Η παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας, αναφέροντας ενδεικτικά, την ανάπτυξη και εκμετάλλευση διαδικτυακών πυλών ποικίλου ενημερωτικού, επιστημονικού, εκπαιδευτικού και τεχνικού περιεχομένου για την ενημέρωση, πληροφόρηση, εκπαίδευση  και τεχνική υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου καθώς και την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Η διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων, συζητήσεων και εκθέσεων κάθε είδους (π.χ. εμπορικών εκθέσεων, επιχειρηματικών αποστολών).
 • Η ανάπτυξη εργαλείων και οδηγών καλών πρακτικών που θα βοηθήσουν τους χρήστες τους στην αποτελεσματική εφαρμογή τεχνολογιών και μεθόδων σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.