Δομή και Οργάνωση

Οργανόγραμμα

Γενική Συνέλευση

Ανώτατο όργανο διοίκησης του Ινστιτούτου είναι η Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει και ανακαλεί τους Διευθυντές, Διαχειριστές και Εκπροσώπους της εταιρίας, επικυρώνει τους λογαριασμούς της εταιρίας, αποφασίζει για την είσοδο και τη διαγραφή εταίρων και γενικά αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Όλες τις εταιρικές υποθέσεις διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για μια πενταετία (5ετία) και διοικεί την εταιρία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:

α) ο Πρόεδρος,

β) ο Αντιπρόεδρος – Γραμματέας και

γ) ο Γενικός Διευθυντής – Ταμίας.

Μέλη

Στο Ινστιτούτο συμμετέχουν όλοι εκείνοι που δεν σκέφτονται απλά το μέλλον των παιδιών τους, αλλά προσπαθούν να βρουν τη δίοδο για να διασφαλίσουν ότι το μέλλον αυτό θα είναι βιώσιμο.