Δίκτυο Ανταλλαγής Επιχειρηματικών Πληροφοριών με τη Ρωσία (BIEN)

Το Ινστιτούτο και το Δίκτυο Ανταλλαγής Επιχειρηματικών Πληροφοριών (Business Information Exchange Network – ΒΙΕΝ) του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπέγραψαν στη Μόσχα τον Απρίλιο του 2010 μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας για τη δημιουργία του σημείου αναφοράς του Δικτύου στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό το Δίκτυο παρέχει πληροφόρηση σε κάθε Ελληνική οντότητα (φυσικά και νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα) που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία αλλά και σε κάθε αντίστοιχη Ρωσική οντότητα που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα με σκοπό την ανεύρεση συνεργατών και επενδυτικών ευκαιριών.

Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το Δίκτυο συνεργάζεται με το σύνολο των περιφερειακών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, των αντιπροσώπων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων της Ρωσικής Ομοσπονδίας στο εξωτερικό, των ενώσεων, των συνδέσμων και των κρατικών υπηρεσιών και οργανισμών της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών παρέχονται οι δυνατότητες απόκτησης:

  • Εταιρικού Προφίλ Ρωσικών Εταιριών που περιέχει στοιχεία εγγραφής, επαφών, χρηματοοικονομικών δεδομένων και άλλων συναφών πληροφοριών για νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη Ρωσική Ομοσπονδία.
  • Πληροφοριών Ασφάλεια Εμπορικών Συναλλαγών για την επαλήθευση της αξιοπιστίας και της φήμης επιχειρήσεων καθώς και στην παροχή λεπτομερούς χρηματοοικονομικού ιστορικού και άλλων συναφών πληροφοριών.

Επιπλέον, το Δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα:

  • Προώθησης Ελληνικών επιχειρήσεων στη Ρωσική Αγορά. Το ΒΙΕΝ του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας αναλαμβάνει την προώθηση προϊόντων καθώς και εμπορικών και επενδυτικών ευκαιριών στη ρωσική αγορά καθώς και την υποβοήθηση σύναψης εμπορικών συμφωνιών.
  • Συμμετοχής σε Εικονικές Εμπορικές Εκθέσεις. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχει δημιουργήσει εικονική εμπορική έκθεση στην οποία είναι δυνατή η μόνιμη έκθεση αγαθών και υπηρεσιών Ρωσικών και ξένων επιχειρήσεων.

Τέλος, είναι δυνατή η προμήθεια του εμπορικού και επενδυτικού οδηγού ‘Ρωσία: Όλες οι περιφέρειες’. Ο οδηγός προσφέρει πληροφορίες για κάθε περιφέρεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ανάλυση της οικονομικής κατάστασής της και παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών της.

Στο πλαίσιο του Επιχειρηματικού Forum Κύπρου – Ρωσίας στη Λευκωσία. Από αριστερά διακρίνονται: ο Στέφανος Μπίλλας, Πρόεδρος EISD, η Κωνσταντία Ναλμπάντη, Γενική Διευθύντρια EISD, ο Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας G. G. Petrov και ο Y. G. Pokrovski, Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του SOEX.
Ο Y. G. Pokrovski παρουσιάζει από το βήμα του Φόρουμ τις πτυχές της συνεργασίας του EISD (τ. Ινστιτούτου A CERT) καθώς και το περιοδικό «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Related Posts