Έρευνα & Ανάπτυξη

EISD

Έρευνα & Ανάπτυξη

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD) ενεργεί με σκοπό να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των E & T δραστηριοτήτων διαμέσου της ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας με Οργανισμούς σε όλο τον κόσμο.

Το Ινστιτούτο προωθεί και διαχειρίζεται το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ερευνητικών προγραμμάτων. Τα πεδία ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνουν: 

  • την γεωργία
  • το περιβάλλον
  • την ενέργεια
  • την οικονομία
  • τον πολιτισμό
  • την εκπαίδευση
  • τον τουρισμό
  • τις μεταφορές
  • τη δημόσια διοίκηση
  • τις επενδύσεις, κλπ.

Το Ινστιτούτο προσπαθεί να βελτιώσει την επικέντρωση και την αποτελεσματικότητα της Ε & Τ δραστηριότητας διαμέσου της ανταλλαγής πληροφοριών και της δυνατότητας συνεργασίας της εμπορευματοποίησης (commercialization) των ερευνητικών αποτελεσμάτων.