Επιτροπές

Οι Επιτροπές του Ινστιτούτου είναι οι εξής:

 • Γεωργίας
 • Τροφίμων
 • Περιβάλλοντος
 • Ενέργειας
 • Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Έρευνας και Καινοτομίας
 • Προστασίας του Καταναλωτή
 • Διεθνούς Εμπορίου/Εξαγωγών
 • Οικονομίας
 • Επενδύσεων και Χρηματοδοτήσεων
 • Πιστοποίησης
 • Προτυποποίησης
 • Τουρισμού
 • Υγείας
 • Κατασκευών
 • Υπηρεσιών
 • Δημόσιου Τομέα
 • Αγοράς Εργασίας και Επαγγελματικής Ανάπτυξης
 • Βιομηχανικής Ασφάλειας

Οι επιτροπές αποτελούνται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τα μέλη τους. Μπορούν να συστήνουν Ομάδες Εργασίας οι οποίες συνεπικουρούν το έργο τους.