Το Ινστιτούτο

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (EISD) είναι ένας μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός. Είναι εγγεγραμμένο στο

  • Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα παροχής υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας με αριθμό 02202ΑΕΔ11096Ο82Ν 0986 και στο
  • Ειδικό Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με αριθμό 02202ΑΕΔ11096Ο82Ν 0903.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην προώθηση της ανάπτυξης οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δραστηριοτήτων που διέπονται από τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων που εκτελούνται από επιστήμονες που έχουν αναλάβει να φέρουν σε πέρας έργα και προγράμματα έρευνας, τοπικής και εθνικής ανάπτυξης, εκπαίδευσης που παρέχεται με την υποστήριξη δημόσιων αρχών και Ινστιτούτων. Επιπλέον, το Ινστιτούτο δραστηριοποιείται στο χώρο των εκδόσεων εκδίδοντας περιοδικά, εφημερίδες και βιβλία όλων των ειδών με στόχο να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση του κοινού για την ποιότητα, ασφάλεια και τις Ορθές Πρακτικές. Το Ινστιτούτο εκδίδει στο πλαίσιο αυτό το περιοδικό «Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Στη σημερινή του μορφή προήλθε μετά από τη μετονομασία του A CERT Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Ινστιτούτο A CERT) με ταυτόχρονη τροποποίηση της εταιρικής του δομής και της ενεργοποίησης των επιτροπών και ομάδων εργασίας του.

Διεθνής Παρουσία

Το Ινστιτούτο διατηρεί γραφεία και αντιπροσωπείες στην Ελλάδα, Αλβανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Σερβία, Κόσσοβο, Γερμανία, Ισπανία, Μαυροβούνιο, Βοσνία, Ρουμανία, Ρωσία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Σαουδική Αραβία, Παλαιστίνη, Ιράκ και Ινδίες.

Αποστολή

Να παράγει και να διοχετεύει τη γνώση προς κάθε κατεύθυνση με τρόπο ανεξάρτητο και αξιόπιστο συμβάλλοντας στην εφαρμογή των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Σκοπός

Να προωθεί κάθε δραστηριότητα η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών δραστηριοτήτων με γνώμονα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable Development).
Ο πιο πάνω σκοπός επιτυγχάνεται μέσα από μία σειρά καινοτόμων ενεργειών και δραστηριοτήτων που διεξάγονται από μία πλειάδα επιστημόνων και αφορούν μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στη δικτύωση, στις εκδόσεις, στην προτυποποίηση και στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την αναγκαιότητα της Βιώσιμης Ανάπτυξης.