Στρατηγικές Συνεργασίες

Το Ινστιτούτο διατηρεί στρατηγικές συνεργασίες με πληθώρα Φορέων, όπως:

  • Υπουργεία
  • Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Επιμελητήρια (ECSD)
  • Ενώσεις (Ένωση Ελλήνων Επιχειρηματικών Αγγέλων κλπ.)
  • Θεσμικά όργανα (Διεθνής Αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών, Διεθνές Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης, κλπ.), Εθνικές Αρχές Τροφίμων (Εθνική Υπηρεσία Τροφίμων της Αλβανίας, κ.λπ.)
  • Τραπεζικά Ιδρύματα
  • Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Αριστοτέλειο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο της Κορυτσάς, Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης, κλπ.).

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στη συνέχεια κάποιες συνεργασίες: